Aktualności

dodano: 16-09-16

Legenda o Obornikach

Nasz konkurs nadal trwa. Swoje prace można zgłaszać do biblioteki do 20 września (wtorek). Przydatną pomocą może być książka pt. Dzieje Obornik. Zapraszamy.


REGULAMIN KONKURSUI. Organizatorzy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Oborniki i  Fundacja IBRAS

(W ramach projektu Biblioteka- Miejsce Spotkań, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

II. Cele konkursu:

- inspirowanie zainteresowań literackich dzieci,młodzieży i dorosłych,

- rozwijanie wyobraźni twórczej,

- wzbudzanie wrażliwości literackiej,

- zainteresowanie uczestników konkursu lokalną przyrodą i historią,

- promowanie ciekawych miejsc, związanych z naszym miastem i okolicami,


III. Uczestnicy konkursu.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach: dzieci, młodzież, dorośli.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Zadaniem każdego uczestnika jest napisanie autorskiej legendy związanej z ciekawym obiektem w miejscowości należącej do gmin Powiatu Obornickiego. Legenda może dotyczyć dowolnie wybranego miejsca (np. miejscowości, zabytku, rezerwatu przyrody, pomnika, innej atrakcji turystycznej czy krajoznawczej). Powinna w ciekawy, oryginalny sposób łączyć fakty geograficzne lub historyczne z fikcją literacką.

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac, napisanych prozą, nieprzekraczający trzech stron formatu A4 (czcionka 12, Arial, interlinia 1,5).

3. Prace oceniane będą jako legendy – zatem w tekście powinny się znaleźć treści czy elementy świata przedstawionego (np. postacie, miejsca, wydarzenia) realistyczne i/lub historyczne oraz fantastyczne.

4. Jury powołane przez organizatorów oceniało będzie walory literackie i językowe legendy, pomysłowość, oryginalność utworu.

5. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni  24.09.2016 r.

6. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach.

7. Decyzje Jury są ostateczne.

8. Prace niespełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji.

10. Udział w konkursie jest bezpłatny.


V. Przebieg i zasady konkursu

  1. Prace można przesłać w wersji elektronicznej: bibliotekapubliczna@oborniki.pl, pocztą na adres Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach, ul. Kopernika 10, 64-600 Oborniki lub dostarczyć osobiście do Biblioteki Publicznej w Obornikach.

  2. Praca powinna zawierać następujące dane: Imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail i datę urodzenia.

  3. Termin składania prac upływa 20 września 2016.


VI. Postanowienia końcowe.

1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu.


2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac w celach niekomercyjnych, bez wypłacania honorariów autorskich.


3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz.833 z póź. zm.).

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.