RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy , iż
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Bibliotelka Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach ul.Kopernika 10 64-600 Oborniki tel. 61 29 60 265, reprezentowana przez Dyrektora Pana Mateusza Klepkę.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Przesławska, kontakt tel. 662 256 188, adres mailowy iodo.oborniki@gmail.com

3) państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych materiałów bibliotecznych, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz prowadzenia statystyki dotyczącej korzystania z Biblioteki. Ponadto Czytelnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach dodatkowych Biblioteki, na przykład na otrzymywanie informacji dotyczącej działalności Biblioteki.

4) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust.1 pkt. A,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz.U. 2012 poz. 642) a, a w zakresie fakultatywnym, dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zarejestrowania Czytelnika w Bibliotece.

5) Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym upoważnieniem od administratora w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa lub odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych takie jak np., dostawcy usług IT. Gromadzone dane nie są udostępniane na zewnątrz a jedynie wykorzystywane w celach statystycznych i do badań czytelniczych do ogólnego określenia grup wiekowych i zawodowych czytelników korzystających z usług biblioteki, na podstawie ust. Z 29 czerwca 1995r.o statystyce publicznej ( Dz.U.2016 nr 1068).

6) państwa dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 5 lat, po zakończeniu korzystania ze zbiorów biblioteki.

7) posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w takiej samej formie w jakiej jej udzielono, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) mają państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9) w podmiocie w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywany jest monitoring wizyjny.